Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len VOP)

 

tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.oblecenieprebabatko.sk a vymedzujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim).

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1 Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.oblecenieprebabatko.sk je VEVERICA, s.r.o., 4. apríla 95/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 51685191, DIČ 2120762369, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 70072/L. Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., číslo účtu vo forme IBAN: SK66 1100 0000 0029 4214 7638

1.2 Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) alebo email s objednávkou alebo uskutoční objednávku telefonicky  a nakupuje v tomto internetovom obchode. Na kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka“ a čl. VII. „ Vrátenie Tovaru – odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ týchto VOP a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.3  Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.oblecenieprebabatko.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

1.4  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uskutočnením objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru sa riadia týmito VOP, kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že bol s nimi plne oboznámený.

  1. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupujúci objednáva tovar v tomto internetovom obchode www.oblecenieprebabatko.sk prostredníctvom objednávky cez e-shop alebo písomnou formou zaslaním elektronickej správy na e-mail info@oblecenieprebabatko.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke +421903 356 533. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

2.2 Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
2.3 Po prijatí objednávky, je táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto okamihu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

  1. DODACIE LEHOTY

3.1  Dodacie lehoty môžu byť pre rôzne druhy produktov rozdielne. Dostupnosť jednotlivých produktov je uvedená priamo na stránke kupujúceho pri jednotlivých produktoch. Ak si kupujúci objedná produkty s rozdielnou dodacou lehotou, termín dodávky sa určí podľa najdlhšej dodacej doby, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

3.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 7 dní od dátumu prijatia objednávky. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.3  Ak to okolnosti vyžadujú, môže sa predávajúci a kupujúci dohodnúť na predĺženej dodacej lehote, alebo aj na konkrétnom dátume odoslania v budúcnosti, ak o to kupujúci požiada (odložené zasielanie objednávok podľa želania kupujúceho, napríklad odoslanie po návrate kupujúceho z dovolenky). V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v dodacej uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.oblecenieprebabatko.sk, predávajúci je o tejto skutočnosti povinný kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania tovaru, prípadne predávajúci ponúkne kupujúcemu iný tovar. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

  1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVA

4.1 Predávajúci má účet vedený v Tatra banke, číslo účtu je SK66 1100 0000 0029 4214 7638. Pri platbách je treba uvádzať variabilný symbol uvedený v elektronickej proforme faktúry, prípadne číslo objednávky.

4.2 Aktuálne ceny produktov sú uvedené na www.oblecenieprebabatko.sk. Do týchto cien nie je započítaná cena dopravy na miesto určené kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená kupujúcim podľa platného cenníka uvedeného nižšie. Pri osobnom odbere tovaru kupujúcim, kupujúci uhrádza cenu len za tovar.

4.3 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávku odoslal predávajúcemu, zaplatiť kúpnu cenu tovaru platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu (ďalej len „kúpna cena“), a to riadne a včas.

4.4 Možnosť platby tovaru:

4.4.1  vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho

4.4.2  platobnou kartou cez bezpečnú platobnú bránu e Card Tatra banky

4.4.3  v prípade osobného odberu platba priamo pri prevzatí tovaru v Bratislave (táto možnosť momentálne nedostupná)

4.4.4  na dobierku kuriérovi pri prevzatí tovaru (spoločnosť 123 Kuriér, resp. zmena vyhradená.)

4.5 Možnosť dopravy tovaru:

4.5.1 bezplatné vyzdvihnutie tovaru kupujúcim v Bratislave (aktuálne nie je možné)

4.5.2 prostredníctvom  kuriéra spoločnosti Kuriér 123 (Messagerie,s.r.o.) nasledovne:

– pri objednávke nad 70 € doprava kuriérom zadarmo – len v prípade platby vopred na účet

– kuriér 3,90 € – balík do 3 kg

– kuriér 5 € – balík do 5 kg

– kuriér 4,30 € – balík do 10 kg

– v prípade dobierky sa dopláca 1 € k cene prepravy.

Poštovné je účtované podľa hodnoty vašej objednávky a spôsobu platby v rámci SR. Tovar posielame spoločnosťou Kuriér 123 (Messagerie,s.r.o.).

4.6 Potvrdenie objednávky spolu s elektronickou proformou faktúry posielame do 24, resp. hodín po prijatí objednávky. Tento časový interval môže byť iný v čase štátnych sviatkov alebo prázdnin. Takéto výnimočné udalosti sú oznamované na úvodnej stránke www.oblecenieprebabatko.sk, prípadne v automatickej odpovedi na vašu objednávku.
4.7 Pri objednaní alebo dodaní produktu platí kupujúci cenu za produkt plus dopravné alebo cenu dobierky. Cena za dobierku je 1 €. Platba prevodom na účet alebo platba prostredníctvom platobnej brány Tatrabanky je zadarmo. Avšak poplatky banky za spôsob úhrady bezhotovostne prevodom na účet alebo za použitie platobného portálu Tatrabanky znáša kupujúci.

4.8 Kúpna cena za tovar je uvedená na internetovej stránke www.oblecenieprebabatko.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH).

4.9  Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob dopravy.

4.10 Faktúra na kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním tovaru vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

4.11 V prípade, že predávajúci nemôže splniť kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať , je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok,  ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku predávajúcim kupujúcemu podľa predošlej vety, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si kupujúci zvolil pri Objednávke.

  1. PODMIENKY DODANIA TOVARU A SLUŽIEB

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch.

5.2 Možnosti dodania tovaru predávajúci udáva pri vytváraní objednávky – spôsob dopravy a platby.

5.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru, tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom predávajúceho, a to ešte pred potvrdením prevzatia tovaru, kedy je potrebné spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Vodičmi predávajúceho sa rozumejú zamestnanci a/alebo pracovníci zmluvnej prepravnej spoločnosti.

5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny na účet www.oblecenieprebabatko.sk. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia produktov kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

5.6 Neprebratie zásielky pri doručení na dobierku znamená pre predávajúceho dodatočné náklady. Výška týchto nákladov a teda výška dlžnej sumy bude vyčíslená voči kupujúcemu, ktorý si neprevzal zásielku. Kupujúci je povinný tieto náklady predávajúcemu uhradiť bez meškania.

  1. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

6.1 Záruku na tovar predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä hlavne podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má produkt pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

6.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.4  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni v tom, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeraná zľavu z ceny produktu.

6.5 Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, s údajmi, ktoré pomôžu identifikovať kupujúceho a konkrétnu objednávku (napríklad faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení produktu).

6.6 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nedodržaním návodu na ošetrovanie výrobku a používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku kupujúcim. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

6.7 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Ak je to možné a kupujúcemu to nespôsobí žiadnu škodu alebo dodatočné náklady, môže kupujúci zaslať predávajúcemu fotografie vady na produkte. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Na základe telefonátu vám pošleme Reklamačný formulár, ktorý je treba vyplniť a zaslať spolu s reklamovaným tovarom. Tento reklamačný formulár je k dispozícii aj na konci VOP.

  1. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru. Odstúpiť sa dá iba v prípade nepoužívania tovaru. Tovar musí byť nepoužívaný, s vysačkami od predavajúceho a originálne zabalený.

7.2  V zmysle ustanovenia § 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník.

7.3  Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

7.4 Tovar treba vrátiť na adresu VEVERICA, s.r.o., – Michala Aydin, Podkorunská 9, 841 10 Bratislava

  1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY BONUSOVÉHO KLUBU www.oblecenieprebabatko.sk

8.1  Bonusový členský klub Oblečenie pre bábätko je vernostný program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou  VEVERICA, s.r.o. pre zákazníkov uskutočňujúcich nákup prostredníctvom e-shopu ww.oblecenieprebabatko.sk. Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre vznik  tohto členstva.

8.2  Členom bonusového klubu sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky: musí byť registrovaný a musí uskutočniť nákup v našom e-shope.

8.3 Za každé 2 € nákupu získava kupujúci 1 bonusový bod = 0,05 €. Tieto body sa kupujúcemu po každom nákupe pripočítavajú. Bonusové body sa neprideľujú za poštovné poplatky.  Za vrátený tovar sa bonusové body odpočítajú. Bonusové body platia 4 mesiace od ich získania. Bonusové body získa kupujúci až po zaplatení a prevzatí tovaru. Výšku bodov je možné si pozrieť v prihlasovacích údajoch.

8.4 Pri ďalšom nákupe nad 30 € si môže kupujúci takto nazbierané body premeniť na zľavu a uplatniť si ju. Spôsob uplatnenia bonusových bodov: pri objednávke do poznámky kupujúci napíše, koľko bonusových bodov chce premeniť na zľavu. Zľava bude odpočítaná vo faktúre.

8.5 Právny nárok na bonusové body a odmeny a darčeky za nákup nie je možný. Vyplatenie v hotovosti je vylúčené.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.oblecenieprebabatko.sk

9.2  VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.oblecenieprebabatko.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu.

9.3  Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so VOP a reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho pred odoslaním objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní objednávky.

9.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.5 Všetky fotky tovaru sú predmetom duševného vlastníctva spoločnosti VEVERICA, s.r.o. Neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva má trestnoprávne a občianskoprávne následky.

9.6 Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti ich zverejnením na internete, 01.03.2018

Výmenný / reklamačný formulár si stiahnite TU